POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.tapicerialucas.com és un domini d'Internet registrat per Lucas Palleja en endavant Tapisseria LUCAS amb domicili administratiu al c/ Itàlia, 2 – 08228 Terrassa – Barcelona – Espanya.
La utilització per l'usuari dels serveis continguts a la web de Tapisseria LLUC implica l'acceptació expressa de totes i cadascuna de les següents:
Condicions Generals d'ús del web: www.tapicerialucas.com:

1. CAPACITAT LEGAL:

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis oferts al web de Tapisseria LUCAS, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta web i / o rebre informació sobre els productes i serveis oferts.

2. FINALITATS:

Tapisseria LUCAS l'informa que les dades de caràcter personal el tractament es realitza en concepte de responsable tenen com a finalitat gestionar les relacions contractuals de les que és part, així com oferir a les persones i entitats interessades qualsevol informació sobre productes i serveis relacionats amb Tapisseria LLUC, especialment els referits a:

 • Tapisser a domicili
 • Tapisseria de sofàs i butaques
 • Tapisseria de capçals i coixins

Les comunicacions indicades podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L'interessat haurà d'autoritzar l'enviament de comunicacions de forma explícita, mitjançant el marcatge de les corresponents caselles, en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que es proporcionin.

3. L'USUARI:

Que hi hagi contractat o que contracti els diferents productes i serveis que ofereix Tapisseria LLUC haurà de registrar com a client, als efectes del declara que tota la informació subministrada a l'hora de registrar-se és veritable, completa i precisa:

 1. 3.1. L'usuari d'www.tapicerialucas.com garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, en endavant les dades, facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

 1. 3.2. L'usuari autoritza expressament la comunicació de les dades a tercers quan resulti necessària per a l'adequada prestació dels Productes i Serveis oferts per Tapisseria LLUC i requerits pels usuaris.

 1. 3.3. L'usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de Tapisseria LUCAS i dels diferents productes i serveis comercialitzats o promocionats per Tapisseria LUCAS

4. DRETS DE L'INTERESSAT:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Tapisseria LLUC estem tractant dades personals que li concerneixin o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, Tapisseria LUCAS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament, de manera que Tapisseria LLUC només els reservarà i s'utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei.
Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades de manera que poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que se'ls enviem a un altre responsable de l'tractament de la seva elecció, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.

L'interessat podrà exercir qualsevol d'aquests drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça tapiceriartesanalucas@gmail.com, adjuntant còpia de l'DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret a què es refereixi. Així mateix podrà fer la sol·licitud per correu postal a l'adreça indicada anteriorment.
La resposta a les peticions que es realitzin es durà a terme amb la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l'interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

5. tapisseria LUCAS:

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu 2016/679 de 25 Mayo 2018, les dades enviades per l'usuari a través d'www.tapicerialucas.com, seran tractades per Tapisseria LUCAS de forma automatitzada i seran incorporades a el Registre d'Activitats de Tractament amb la finalitat de poder-li oferir i gestionar els Productes i Serveis de Tapisseria LUCAS:

 1. 5.1. Aquest Registre d'Activitats de Tractament el Responsable és la societat mercantil Tapisseria LLUC amb domicili administratiu al c / Itàlia, 2 – 08228 Terrassa – Barcelona – Espanya, e-mail: tapiceriartesanalucas@gmail.com

 1. 5.2. Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d'accedir a el fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i eliminació en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

 1. 5.3. De la mateixa manera, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu 2016/679 de 25 Mayo 2018.

 1. 5.4. Per a les finalitats continguts en la present clàusula n'hi haurà prou amb contactar amb Tapisseria LUCAS a través del correu electrònic tapiceriartesanalucas@gmail.com, o bé, escrivint al seu domicili administratiu situat al c / Itàlia, 2 – 08228 Terrassa – Barcelona – Espanya.

 1. 5.5. Tapisseria LLUC garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries a les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l'accés a les dades de persones no autoritzades.

 1. 5.6. Sense perjudici de l'anterior aquestes dades podran ser revelats a les autoritats públiques només en el cas que les mateixes així ho requerissin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables a el cas.

6. ÚS DE LA PÀGINA www.tapicerialucas.com DE Tapisseria LLUC:

 1. 6.1. La utilització de la pàgina www.tapicerialucas.com i / o dels Productes i Serveis de Tapisseria LUCAS, suposarà l'acceptació plena i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals contingudes en l'última versió de les Condicions Generals pel que l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.tapicerialucas.com

 1. 6.2. Tapisseria LLUC podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes Condicions Generals així com els Producte i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis de www.tapicerialucas.com

 1. 6.3. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de Tapisseria LUCAS, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic www.tapicerialucas.com

 1. 6.4. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.tapicerialucas.com i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord a la llei, els bons costums i l'ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals. en conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.tapicerialucas.com o els Productes i Serveis oferts, amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen aquestes condicions generals, o lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin perjudicar la pàgina www.tapicerialucas.com o impedir el seu normal ús, o dels Productes i Serveis accessibles a través de les mateixa, o per la resta dels usuaris, o per Tapisseria LUCAS i / o que afectin o puguin afectar la imatge de Tapisseria LUCAS

 1. 6.5. Els usuaris de www.tapicerialucas.com hauran d'observar qualsevol instrucció que, a través d'e-mail, www.tapicerialucas.com o, Tapisseria LLUC o el seu personal, degudament autoritzat, Compartir.

 1. 6.6. L'usuari accepta totes i cadascuna de les obligacions o prohibicions que en cada moment imposi la legislació en vigor en relació a l'exclusió o limitació de responsabilitat de l'professional en el compliment de l'servei.

7. ELS SERVEIS DE Tapisseria LLUC:

No estan destinats a menors i no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d'edat.

8. MOTIUS D'EXCLUSIÓ:

Tapisseria LLUC es reserva el dret d'excloure, temporal o definitivament a l'usuari en qualsevol dels següents supòsits:

 1. 8.1. Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d'ús establerts en el present document.

 1. 8.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums, i l'ordre públic.

 1. 8.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingués l'usuari amb Tapisseria LLUC L'exclusió de l'usuari no suposarà la renúncia de Tapisseria LUCAS a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR:

 1. 9.1. Tota la informació continguda en www.tapicerialucas.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, Script JAVA o Active X, està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

 1. 9.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a Tapisseria LUCAS o als seus llicenciadors. Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recull les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a www.tapiceroadomiciliobcn.com, sense autorització prèvia de Tapisseria LUCAS

 1. 9.3. l'usuari, haurà d'utilitzar els continguts i informacions recollides a www.tapicerialucas.com de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s'elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de Tapisseria LUCAS o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, de el contingut de la informació publicada a www.tapicerialucas.com sense autorització prèvia i per escrit de Tapisseria LUCAS queda prohibit. L'autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l'adreça de correu electrònic tapiceriartesanalucas@gmail.com

 1. 9.4. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.tapicerialucas.com ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem comuniqui a Tapisseria LUCAS aquesta circumstància, remetent notificació a l'adreça de correu electrònic tapiceriartesanalucas@gmail.com, i incloent a el menys, els següents extrems: a) nom, direcció, número de telèfon i adreça de correu electrònic de l'reclamant. b) Dades de l'titular dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.tapicerialucas.com d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa de l'titular dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual.

 1. 9.5. Sense perjudici del que assenyala els paràgrafs precedents, Tapisseria LLUC es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d'autor o altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

10. HIPERLINKS:

 1. 10.1. En el cas que www.tapicerialucas.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat oa pàgines web de tercers, Tapisseria LUCAS no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa Tapisseria LUCAS no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquesta / es pàgina / es, sent responsabilitat exclusiva de l'tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l'ordre públic, els continguts, així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L'existència d'un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre Tapisseria LLUC i el propietari de la pàgina web en què el mateix s'estableixi.

 1. 10.2. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina www.tapicerialucas.com, hauran de garantir que el hiperlink només permet l'accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.tapicerialucas.com, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, enllaços profunds, navegadors, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.tapicerialucas.com Excepte aquells signes que formin part de l'hiperlink, l'usuari garantirà que la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Tapisseria LUCAS

11. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT:

 1. 11.1. Tapisseria LLUC no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat de l'funcionament de la seva pàgina web ni dels Productes i Serveis posats a disposició de l'usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat, o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

 1. 11.2. Tapisseria LUCAS no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines web, pel que no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

12. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS GENERALS:

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents.

13. ERRORS TIPOGRÀFICS:

Tapisseria LLUC fa tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Tapisseria LLUC es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió d'adquirir els Productes i Serveis basant-se en aquest error Tapisseria LLUC es ho comunicarà a l'Client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per la seva part.

14. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS:

La inscripció d'l'usuari com a client de Tapisseria LLUC implica el coneixement i acceptació expressa d'aquestes Condicions Generals. La contractació d'un Producte o Servei concret ofert pels proveïdors de serveis que figuren en Tapisseria LLUC implica l'acceptació explícita de les condicions generals.

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola i Nou Reglament Europeu. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus propis fur (o a qualsevol altre que, si és el cas, pogués correspondre'ls), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d'altres entitats, marqui la casella corresponent al formulari.

En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un “clic” al botó d'enviar, la realització de la mateixa implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment a el contingut de la clàusula annexada a aquest formulari.

DADES FACILITADES PER TERCERS:

En cas que en una sol·licitud s'incloguessin dades per persones no titulars dels mateixos l'usuari haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.